Yendi Widya Kota Bengkulu Bunga Rafflesia Bunga Raflesia Kawan Kawan Kawan Yendi ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH WILUJENG SUMPING

Senin, 30 November 2009

Mukakeun Panto Salega-legana

Tina saban pemilu ti mangsa ka mangsa, kanyahoan geuning partey pulitik Islam kitu-kitu keneh wae. Jumlah sora nu ngarojongna lain nambahan tapi kalahka nyaeutikan. Iwal PKS, hal kitu teh karandapan ku PPP, PKB jeung PBB. Tapi, bisa jadi PKS oge bakal ngurangan simpatisanna, mun seug polah pangurusna, saperti tembong kamari ieu, sakitu peupeuleukeukna. Anis Mata,upamana, apan make "ngancam" sagala mun seug PD ngajak koalisi ka Golkar cenah. Atuh nu pohara matak tugenahna mah, nya reaksi pangurus PKS nu sakitu emosionalna basa SBY milih Boediono minangka Wapres. Cik atuh ulah kitu carana, biasa-biasa wae, da buktina mah geuning maranehna tuluy narima pasangan SBY Berbudi teh.

Dina acara Debat nu diayakeun ku TV One, salasaurang paniten pulitik Islam netelakeun, pangna partey Islam taya kamarasanana teh, kulantaran cenah "jualanana" teu matak narik masarakat, saperti kukulibekan wae sabudeureun nanjeurkeun sareat Islam. Hal-hal poko saperti kamiskinan, kateuadilan jeung ngareanana masarakat nu ngaligeuh bet teu dipirosea. Kana paniten kitu, salasaurang pangurus PBB nolak sapajodogan. Cenah, masalahna lain dina sual program nu ditepikeun, tapi partey Islam hengker dina sarana, kaasup kurangna dana. Mana nu bener?

Minangka babandingan, aya hadena mun urang nitenan partey anyar saperti Gerindra. Ku naon dibandingkeun jeung partey Islam saperti PBB, upamana, nu geus leuwih ti heula kumelendang, Gerindra bet bisa ngahontal jumlah sora nu leuwih rea?

Tetela, Gerindra leuwih awas lebah milih isu-isu nu ditepikeunana ka masarakat. Apan masalah kamiskinan ditabeuh pohara harusna, kitu deui jelas pisan lebah milih masarakat nu dirangkulna saperti kaom tani jeung nelayan, upamana. Memang, teu bisa dibantah, Gerindra dirojong ku dana nu sakitu medah-meduhna nepi ka mampuh masang iklan dina media massa elektronik sakitu remenna. Tapi, teu bisa dibantah deuih, orientasina apan jelas nyaeta ngangkat masarakat miskin jeung masarakat ngaligeuh, nu ku pamarentah ayeuna tacan kagarap. Jadi, segmen pasar nu tacan katodel ku partey pamarentah geuwat dirangkul. Nya eta pisan apan nu henteu digarap ku partey-partey Islam teh. Teu jelas apan, program naon nu bakal dijalankeun ku partey-partey Islam pikeun mupus kamiskinan jeung ngurangan masarakat nu ngaligeuh teh? PKS leuwih "cerdik" dibandingkeun jeung partey Islam lianna, carana apan henteu gogorowokan sual sareat Islam, tapi ngaheulakeun nanjeurkeun isu pamarentahan nu bersih. Jeung ajakan kitu dibuktikeun kalayan disiplin ku para kaderna. Leuwih ti kitu, lebah kaderisasi apan PKS sakitu tohtohanana. Jadi, PKS lebah dieu mere conto, mukakeun panto parteyna salega-legana, henteu nutup diri. Istilahna milih minangka partey "terbuka", lain partey "tertutup", "bergerak ke tengah" henteu murungkut cicing di sisi.

Organisasi Kasundaan

Teu beda jeung partey Islam nu murungkut di sisi, teu wani ngageser ka tengah, teu ngarangkul masarakat salega-legana,tapi saukur gaul jeung masarakat nu saihwan, tah, kitu polah organisasi kasundaan oge. Apan persepsi urang kana kasundaan oge henteu ngised tina budaya heureut saperti kawatesanan saukur kasenian wungkul jeung unak-anik hal ihwal basa jeung sajarah. Upama Yusuf Kalla ngahudang kaom sudagar Bugis, kitu deui Surya Paloh ngahucuhkeun kaom sudagar Aceh, Emil Salim jeung kaom elite Minang sejenna ngangkat masalah ekonomi Minang, tah, masalah ekonomi kitu nu sakitu pentingna dina jaman kiwari apan ku kaom elite Sunda mah teu pati dipalire. Minangka conto iraha aya gempungan ngeunaan ekonomi masarakat Sunda, padahal ceuk antropolog Budi Radjab mah, potensi ekonomi kaitung kuat di masarakat urang teh. Tapi ku naon teu pati diangkat jeung teu dijadikeun jejer kagiatan ku organisasi kasundaan?

Padahal, masing kumaha wae oge, kasundaan ngan bisa ngalalakon di lemburna sorangan mun seug mampuh mernahkeun diri dina konteks kamajuan pangwangunan masarakat sabudeureunana. Kaasup dina hal bieu, konteks pangwangunan nu keur dilakukeun ku pamarentahna. Upama kitu nya geus sakuduna atuh wacana kasundaan oge kudu ngambah kagiatan masarakat salega-legana lain saukur sabudeureun ritual kasenian wungkul, upamana.

Kader

Jelas lebah dieu urang mikabutuh "kader-kader kasundaan" nu lega ambahanana. Organisasi kasundaan saperti DAMAS, BAMMUS, Paguyuban Pasundan kudu pada nalek geus nepi ka mana lebah nataharkeun kader-kaderna. Kitu deui partey pulitik nu kumelendang di tatar Sunda sarua kudu diroris geus nepi ka mana ngayakeun kaderisasi pikeun ngamunculkeun calon pamingpin mangsa ayeuna jeung jaga.

Saratna, nya organisasi kasundaan, kitu deui partey pulitik nu hirup di tatar Sunda nu ngawengku Jawa Barat jeung Banten, kudu "terbuka", mukakeun panto salega-legana.

Mun teu kitu, wah, nya angger wae moal aya kamarasanana.

***

Tidak ada komentar: